Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Мудрицький Григорiй Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65003 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 72
4. Код за ЄДРПОУ 04618079
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)341022 (0482)341022
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04618079.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Копiна Олена Михайлiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 27 квiтня 2016 р. Припинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Копiной Олени Михайлiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 25.04.2013 р.
27.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Староконь Дмитро Миколайович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 27 квiтня 2016 р. Припинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Староконь Дмитра Миколайовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 25.04.2013 р.
27.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Живага Ольга Володимирiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 27 квiтня 2016 р. Припинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Живаги Ольги Володимирiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 25.04.2013 р.
27.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Копiна Олена Михайлiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Копiну Олену Михайлiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: головний бухгалтер.
27.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Староконь Дмитро Миколайович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Староконь Дмитра Миколайовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: економiст.
27.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Живага Ольга Володимирiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Живагу Ольгу Володимирiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: директор.