Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Клєц Сергiй Станiславович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65003 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 72
4. Код за ЄДРПОУ 04618079
5. Міжміський код та телефон, факс (048)738-42-48 (048)738-42-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/04618079/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.01.2018 обрано Голова Наглядової ради Руденко Дмитро Вадимович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
10 сiчня 2018 р. на засiданнi Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Руденка Дмитра Вадимовича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 10.01.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Член Наглядової ради ВАТ "Запорiжжяобленерго", Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕКСIМНАФТОПРОДУКТ".